سالمند

اکتبر 2, 2020

سجادهِ خدمت خلق !

هفته تکریم سالمندان – کارت منزلت – قانون حمایت از معلولان متن پایین را که می خوانید درباره مظلوم ترین اقشار جامعه ایران هستند. این متن […]