مارس 4, 2019
به احترام کارگر ایرانی و کوششهای بی دریغش برای اقتصاد ایران و مقایسه آن با کارگر خارجی کارگر کارگر روز کارگر کارگر ایرانی حقوق کارگر دستمزد کارگر کارگر خارجی روز کارگر درباره روز کارگر روز جهانی کارگر کارگر ایرانی و کارگر خارجی zan karegar

کارگر ایرانی و کارگر خارجی

به احترام کارگر ایرانی و کوششهای بی دریغش برای اقتصاد ایران و مقایسه آن با کارگر خارجی به چند دهه قبل باز می گردم و روزهای […]